PROFIL

Zabezpečujeme komplexné právne a ekonomické poradenstvo v oblasti konkurzného práva.
Vypracovanie analýz v súvislosti s možnými dopadmi vyhlásenia konkurzu prípadne povolenia reštrukturalizácie.
Vypracovanie reštrukturalizačných posudkov, návrhov na povolenie reštrukturalizácie, reštrukturalizačných plánov, návrhov na vyhlásenie konkurzu ako aj prihlášok pohľadávok do konkurzných alebo reštrukturalizačných konaní.
Zastupovanie záujmov veriteľov v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, vrátane súdnych sporov vyvolaných týmito konaniami.

Konkurz

Cieľom BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. ako správcu konkurznej podstaty je kolektívne usporiadať majetkové pomery dlžníka a v čo najvyššej miere zabezpečiť pomerné uspokojenie veriteľov.

Konkurz – likvidačný proces, v ktorom sa dlžníkov majetok speňaží a výťažok z neho sa kolektívnym spôsobom rozdelí medzi jeho veriteľov, pomerne pre nezabezpečených veriteľov alebo oddelene pre zabezpečených veriteľov tak, ako to upravuje zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení.


Dozvedieť sa viac

Likvidácia

Vykonávame úkony likvidátora smerujúce k rýchlemu, hospodárnemu a efektívnemu speňaženiu majetku likvidovanej spoločnosti. V prípade, ak zistí predĺženie likvidovanej spoločnosti, podáva bez zbytočného odkladu návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti.

Likvidácia je zákonom upravený proces mimosúdneho vyrovnania majetkových vzťahov zanikajúcej spoločnosti, ktorý smeruje ku skončeniu podnikateľskej činnosti a zániku spoločnosti. Účelom likvidácie je vyjasniť majetkové vzťahy zrušenej spoločnosti a vyporiadať ich.


Dozvedieť sa viac

Oddĺženie

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. vykonáva pôsobnosť súdom ustanoveného správcu v procese oddlženia, v ktorom sa môžu fyzické osoby po skončení konkurzu zbaviť svojich dlhov.Dozvedieť sa viac

Reštrukturalizácia

Ako poverený správca vypracovávame reštrukturalizačné posudky v procese reštrukturalizácie – procese záchrany podniku v stave úpadku alebo hroziaceho úpadku, v ktorom sa veritelia a dlžník dohodnú na pláne, podľa ktorého sa reštrukturalizácia vykoná a uspokoja sa pohľadávky veriteľov, ktorí sa tohto procesu zúčastnili.


Dozvedieť sa viacKontakt

Kancelária Bratislava - Staré Mesto

BANKRUPTCY & Recovery Service, k.s.

Nám. Martina Benku 10, SK-811 07 Bratislava
Tel.: +421 2 5020 2911
Fax.: +421 2 5020 2914
Email: office@bankruptcy.sk